⛵️⚓️🚣🏊🎣 Bir tatilin daha sonuna geldik.. Keşke hiç bitmeyen tatil olsa 🍻 (Manal, Mordoğan, İZMİR’da)

⛵️⚓️🚣🏊🎣 Bir tatilin daha sonuna geldik.. Keşke hiç bitmeyen tatil olsa 🍻 (Manal, Mordoğan, İZMİR’da)

AK­P’­nin se­çim tak­ti­ği bel­li:
Tay­yip Er­do­ğa­n’­a as­la oy ver­me­ye­cek olan seç­men kit­le­si­ni san­dı­ğa git­mek­ten vaz­ge­çir­mek!
Tıp­kı 12 Ey­lül 2010’da­ki Ana­ya­sa Re­fe­ran­du­mu­’n­da ol­du­ğu gi­bi.
Ha­tır­la­ya­cak­sı­nız.
O gün “yet­mez ama eve­t”­çi­le­rin ve yan­daş med­ya ka­lem­le­ri­nin ga­zı­na ge­len seç­men­le­rin yüz­de 27’si “Za­ten Ana­ya­sa de­ği­şik­li­ği onay­la­na­cak. Be­nim bir oyum­dan ne çı­ka­r” di­ye­rek san­dı­ğa git­me­miş ve şez­lon­ga uza­na­rak, ta­til key­fi­ne de­vam et­miş­ti.
Oy­sa da­ha son­ra­ki araş­tır­ma­lar gös­ter­di ki, bu top­lum ke­si­mi ke­yif çat­mak ye­ri­ne, zah­met bu­yu­rup yurt­taş­lık gö­re­vi­ni ye­ri­ne ge­tir­miş ol­sa, bü­yük oran­da “ha­yı­r” oyu ve­re­cek ve so­nuç da ke­sin­lik­le “ha­yı­r” çı­ka­cak­tı.
Çün­kü san­dı­ğa git­me­yen­le­rin yüz­de 65-70’i CHP’­liy­di!
Bu ne­den­le Ana­ya­sa de­ği­şik­li­ği son­ra­sın­da yar­gı­da­ki ya­pı­lan­ma­nın ya­şat­tı­ğı acı­la­rın, hu­kuk dı­şı­lık­la­rın ve kum­pas­la­rın ta­rih önün­de­ki so­rum­lu­la­rın­dan bi­ri “yet­mez ama evet­çi­le­r” ise di­ğe­ri de “şez­long­cu­la­r”­dır!
* * * * * *
Bu­gün de ben­zer bir du­rum göz­le­ni­yor.
Tay­yip Er­do­ğan için Cum­hur­baş­kan­lı­ğı­’nın çan­ta­da kek­lik ol­du­ğu al­gı­sı ya­ra­tıl­mak is­te­ni­yor.
CHP göm­le­ği giy­miş “Ak trol­le­r”, Ek­me­led­din İh­sa­noğ­lu­’nun yük­se­len po­pü­la­ri­te­si kar­şı­sın­da her tür­lü ka­ra pro­pa­gan­da yön­te­mi­ne baş­vu­ra­rak, şez­long­cu­la­rı san­dı­ğa git­me­me­ye zor­lu­yor.
AK­P’­nin pa­ra­lı as­ker­le­ri, CHP’­li seç­men­ler gi­bi gö­rü­ne­rek me­saj­lar ya­yı­yor, Ek­mel Be­y’­i sa­vu­nan­la­rı ka­ra­la­yıp yıl­dır­ma­ya ça­lı­şı­yor.
Al­gı­yı pe­kiş­ti­re­bil­mek için yan­daş ku­ru­luş­la­ra an­ket­ler yap­tı­rı­lı­yor.
Bu te­laş ve pa­nik de Tay­yip Er­do­ğan için Cum­hur­baş­kan­lı­ğı­nın ga­ran­ti ol­ma­dı­ğı­nı, tam ter­si­ne, yük­sek ka­tı­lı­mın ger­çek­leş­me­si ha­lin­de Ek­mel Be­y’­in ilk tur­da ka­zan­ma şan­sı­nın da­ha yük­sek bu­lun­du­ğu­nu gös­te­ri­yor.
Ar­tık her­ke­sin şu ger­çe­ği bil­me­si ge­re­ki­yor:
10 Ağus­to­s’­ta­ki se­çim, Cum­hur­baş­ka­nı se­çi­mi ol­mak­tan öte, Cum­hu­ri­ye­t’­in ge­le­ce­ği için ya­pı­lan re­fe­ran­dum­dur.
Tür­ki­ye o gün Ata­tür­k’­ün la­ik, de­mok­ra­tik Cum­hu­ri­ye­ti­’ne “de­va­m” ya da “ta­ma­m” di­ye­cek­tir.
Seç­me­nin ta­ri­hi so­rum­lu­lu­ğu bu ka­dar net­tir.
Bu­nun öte­sin­de öne sü­rü­le­cek ge­rek­çe­ler ta­ma­men hi­ka­ye­dir!
* * * * * *
Sev­gi­li okur­la­rım,
Sö­zün özü­ne ge­lir­sek;
Se­çi­min so­nu­cu­nu ve Cum­hu­ri­ye­t’­in ka­de­ri­ni “şez­long
lo­bi­si­” be­lir­le­ye­cek­tir.
O ne­den­le her­ke­sin son ka­ra­rı­nı Cum­hu­ri­ye­t’­in ge­le­ce­ği için ver­me­si ge­re­ke­cek­tir.

Uğur Dündar (via memesizhatun)